Klachten

Klachtenprocedure
Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. We hanteren de eenvoudige, Bijbelse regel dat ouders bij klachten allereerst contact opnemen met de betrokken groepsleerkracht. Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, staat de weg open om hierover de directeur of de vertrouwenspersoon te benaderen. In eerste instantie worden klachten langs deze weg afgehandeld. Leidt ook dit overleg niet tot resultaat of overeenstemming, dan staat de weg open naar de klachtencommissie. Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie verloopt via de vertrouwenspersoon of de directeur.

Het indienen van een klacht
Een door de directeur, de vertrouwenspersoon of bevoegd gezag ontvangen klacht wordt in principe door hen afgehandeld. Als de klager dit direct wenst of in de loop van de afhandeling, wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie.
De klacht wordt direct doorgestuurd naar de klachtencommissie als de klacht naar het oordeel van de directeur, de vertrouwenspersoon of het schoolbestuur betrekking heeft op een vermoeden van enig strafbaar feit. Het doorsturen van de klacht gebeurt uiterlijk twee weken na het indienen of het kenbaar maken van de wens de klacht door te zenden.

Vertrouwenspersoon en contactpersoon
Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken kan de klager zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon treft u aan in de schoolgids. De klacht kan met hem besproken worden, waarbij gekeken wordt of de klacht kan worden opgelost of dat deze wordt doorgestuurd naar de klachten­commissie. De vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen de klager en de school en/of de klachtencommissie.

Klachtencommissie
De ingediende klachten worden behandeld door de klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging van Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende regionale kamers. Onze school valt onder de kamer die in de regio Ridderkerk functioneert. Het adres van deze klachten­commissie  staat in de schoolgids.

Klachtenregeling
De vertrouwenspersoon, de directeur, het schoolbestuur en de klachtencommissie doen hun werk binnen de kaders van een klachtenregeling. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school.

Strafbaar feit
Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, heeft het bevoegd gezag, op grond van het oordeel over de klacht door de klachtencommissie en in overleg met de vertrouwensinspecteur de plicht aangifte daarvan te doen bij de politie. Aan de vertrouwensinspecteur wordt gemeld dat aangifte is gedaan.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren